THƯ VIỆN ẢNH
1 Á SỪNG BÀN CHÂN
100 ERYTHRASMA
2 Á SỪNG BÀN TAY
101 FORDYCE SPOT
3 Á VẢY NẾN
102 HĂM
4 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN (Larva migrans)
103 HỞ MÓNG (LY MÓNG)
5 BAN DA THƯỜNG GẶP NHẤT
104 HỘI CHỨNG WELLS
6 BAN DA THƯỜNG GẶP Ở MẶT
105 HÓI ĐẦU DI TRUYỀN
7 BỆNH CHÂN TAY MIỆNG
106 HỒNG BAN ĐA DẠNG
8 BỆNH DA BÀN CHÂN NAM
107 HỒNG BAN NÚT
9 BỆNH DA BÀN CHÂN NỮ
108 HỒNG BAN NHIỄM SẮC CỐ ĐỊNH
10 BỆNH DA BÀN TAY NAM
109 LAO DA
11 BỆNH DA BÀN TAY NỮ
110 LAO TẦNG (SCROFULODERMA)
12 BỆNH DA CÁNH TAY NAM
111 LICHEN DẢI
13 BỆNH DA CÁNH TAY NỮ
112 LƯỠI BẢN ĐỒ
14 BỆNH DA ĐEN DO TỤ CẦU VÀNG
113 MỀ ĐAY (MÀY ĐAY)
15 BỆNH DA KẼ NGÓN CHÂN NAM
114 MILIA
16 BỆNH DA KẼ NGÓN CHÂN NỮ
115 MÓNG QUẶP (Ingrown Nails)
17 BỆNH DA KẼ NGÓN TAY NAM
116 MÓNG VÀNG
18 BỆNH DA KẼ NGÓN TAY NỮ
117 MỘT SỐ TỔN THƯƠNG DA THƯỜNG GẶP
19 BỆNH DA LÒNG BÀN CHÂN NAM
118 MỤN MỦ LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN
20 BỆNH DA LÒNG BÀN CHÂN NỮ
119 MỤN RỘP (Héc pét - Herpes)
21 BỆNH DA LÒNG BÀN TAY NAM
120 MỤN THỊT - U TUYẾN MỒ HÔI - SYRINGGOMA
22 BỆNH DA LÒNG BÀN TAY NỮ
121 MỤN THỊT DƯ (Skin tags)
23 BỆNH DA MU BÀN CHÂN NAM
122 NẤM BẸN
24 BỆNH DA MU BÀN CHÂN NỮ
123 NẤM CANDIDA
25 BỆNH DA MU BÀN TAY NAM
124 NÁM DA
26 BỆNH DA MU BÀN TAY NỮ
125 NẤM DA
27 BỆNH DA NGÓN CHÂN NAM
126 NẤM DA CHÂN
28 BỆNH DA NGÓN CHÂN NỮ
127 NẤM DA MẶT
29 BỆNH DA NGÓN TAY NAM
128 NẤM MÔI
30 BỆNH DA NGÓN TAY NỮ
129 NẤM MÔNG
31 BỆNH DA Ở ĐẦU NAM
130 NẤM SÂU ACTINOMYCOSIS
32 BỆNH DA Ở ĐẦU NỮ
131 NẤM SÂU ASPERGILLOSIS
33 BỆNH DA PHÁT BAN TOÀN THÂN Ở NAM
132 NẤM SÂU BLASTOMYCOSIS
34 BỆNH DA PHÁT BAN TOÀN THÂN Ở NỮ
133 NẤM SÂU COCCIDIOIDOMYCOSIS
35 BỆNH DA THƯỜNG GẶP NỮ GIỚI TRONG THAI KỲ
134 NẤM SÂU CRYPTOCOCCOSIS
36 BỆNH DA THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM
135 NẤM SÂU CHROMOMYCOSIS
37 BỆNH DA VÙNG BỤNG NAM
136 NẤM SÂU HISTOPLASMOSIS
38 BỆNH DA VÙNG BỤNG NỮ
137 NẤM SÂU LOBOMYCOSIS
39 BỆNH DA VÙNG CẰM NAM
138 NẤM SÂU MYCETOMA
40 BỆNH DA VÙNG CẰM NỮ
139 NẤM SÂU NOCARDIOSIS
41 BỆNH DA VÙNG CỔ NAM
140 NẤM SÂU PENICILLIUM MARNEFFEI
42 BỆNH DA VÙNG CỔ NỮ
141 NẤM SÂU PHAEOHYPHOMYCOSIS
43 BỆNH DA VÙNG CHÂN NAM
142 NẤM SÂU RHINOSPORIDIOSIS
44 BỆNH DA VÙNG CHÂN NỮ
143 NẤM SÂU SPOROTRICHOSIS
45 BỆNH DA VÙNG HẬU MÔN SINH DỤC NAM (Anogenital)
144 NẤM SÂU ZYGOMYCOSIS
46 BỆNH DA VÙNG HẬU MÔN SINH DỤC NỮ (Anogenital)
145 NẤM VẢY RỒNG
47 BỆNH DA VÙNG LƯNG NAM
146 NỐT RUỒI BẤT THƯỜNG
48 BỆNH DA VÙNG LƯNG NỮ
147 PEMPHIGOID BỌNG NƯỚC
49 BỆNH DA VÙNG MÁ NAM
148 PEMPHIGUS SEBORRHIC (DA MỠ)
50 BỆNH DA VÙNG MÁ NỮ
149 PHÁT BAN NGỨA THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI LỚN
51 BỆNH DA VÙNG MẮT NAM
150 RỤNG TÓC MẢNG
52 BỆNH DA VÙNG MẶT NAM
151 SẨN NGỨA CHÀM HÓA
53 BỆNH DA VÙNG MẮT NỮ
152 SẨN PHẲNG (lichen planus)
54 BỆNH DA VÙNG MẶT NỮ
153 SARCOIDOSIS DA
55 BỆNH DA VÙNG MÔNG NAM
154 TỔ ĐỈA
56 BỆNH DA VÙNG MÔNG NỮ
155 TỔN THƯƠNG CƠ BẢN CỦA BỆNH DA
57 BỆNH DA VÙNG MŨI NAM
156 THOÁI HÓA TINH BỘT DẠNG LICHEN (Lichen amyloidosis)
58 BỆNH DA VÙNG MŨI NỮ
157 TRỨNG CÁ DO THUỐC
59 BỆNH DA VÙNG NÁCH NAM
158 U HẠT DO ÁNH SÁNG
60 BỆNH DA VÙNG NÁCH NỮ
159 U HẠT SINH MỦ
61 BỆNH DA VÙNG NGỰC NAM
160 U HẠT VÒNG
62 BỆNH DA VÙNG NGỰC NỮ
161 U VÀNG (XANTHOMA)
63 BỆNH DA VÙNG TAI NAM
162 U VÀNG PHÁT BAN
64 BỆNH DA VÙNG TAI NỮ
163 VẢY NẾN
65 BỆNH DA VÙNG TRÁN NAM
164 VẢY NẾN (Psoriasis)
66 BỆNH DA VÙNG TRÁN NỮ
165 VẢY NẾN DA ĐẦU
67 BỆNH DA XÁM
166 VẢY NẾN LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN
68 BỆNH GAI ĐEN (Acanthosis nigricans)
167 VẢY NẾN MẶT
69 BỆNH GHẺ
168 VẢY NẾN MẮT CA CHÂN KHUỶU
70 BỆNH LÝ MÓNG TAY
169 VẢY NẾN NIÊM MẠC
71 BỆNH NẤM
170 VẢY NẾN THỂ MÓNG
72 BỆNH NẤM THƯỜNG GẶP
171 VẢY NẾN THỂ MỦ
73 BỆNH NHẼO DA
172 VẢY NẾN VÙNG NẾP GẤP
74 BỆNH Ở MIỆNG NAM
173 VẢY NẾN VÙNG TAI
75 BỆNH Ở MIỆNG NỮ
174 VẢY PHẤN DẠNG LICHEN
76 BỆNH Ở MÓNG CHÂN NAM
175 VẢY PHẤN ĐỎ CHÂN LÔNG
77 BỆNH Ở MÓNG TAY NAM
176 VẢY PHẤN HỒNG
78 BỆNH Ở MÓNG TAY NỮ
177 VẢY PHẤN TRẮNG
79 BỆNH Ở MÓNG TAY NỮ
178 VẢY PHẤN TRÒN
80 BỆNH Ở MÔI NAM
179 VIÊM BÌ CƠ
81 BỆNH Ở MÔI NỮ
180 VIÊM DA ÁNH SÁNG MẠN TÍNH
82 BỆNH RUBELLA
181 VIÊM DA BÀN TAY
83 BỆNH SỞI
182 VIÊM DA CƠ ĐỊA DỊ ỨNG
84 BỆNH THỦY ĐẬU
183 VIÊM DA DẠNG HEC - PÉT
85 BỆNH ZONA
184 VIÊM DA DỊ ỨNG CƠ ĐỊA HAY GẶP
86 CẤU TRÚC DA
185 VIÊM DA DO ÁNH SÁNG
87 CÔN TRÙNG ĐỐT
186 VIÊM DA DO DEMODEX
88 CHÀM (Eczema)
187 VIÊM DA ĐẦU CHI RUỘT
89 CHÀM ĐỒNG TIỀN
188 VIÊM DA LIÊN CẦU
90 CHÀM KHÔ
189 VIÊM DA TIẾP XÚC
91 CHÀM VI TRÙNG
190 VIÊM DA TIẾP XÚC DỊ ỨNG
92 CHỨNG ĐỎ MẶT (TRỨNG CÁ ĐỎ)
191 VIÊM DA TIẾP XÚC KÍCH ỨNG
93 DÀY SỪNG ÁNH SÁNG
192 VIÊM DA TIẾP XÚC VỚI DỊCH TIẾT CỦA KIẾN BA KHOANG
94 DÀY SỪNG DARIER DẢI
193 VIÊM DA TIẾT BÃ (VIÊM DA DẦU)
95 DÀY SỪNG LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN
194 VIÊM MẠCH DỊ ỨNG
96 DÀY SỪNG TAY CHÂN
195 VIÊM MÔI - CHÀM MÔI
97 DỊ ỨNG DA MẶT
196 VIÊM MÔI DO ÁNH SÁNG
98 DI ỨNG THUỐC
197 VIÊM QUANH MÓNG
99 DUHRING-BROCQ
198 VIÊM TUYẾN MỒ HÔI MƯNG MỦFacebook
Email: dalieudongdieu@gmail.com
dalieuvietnam@gmail.com

Sơ Đồ Đường Đi

Tìm Kiếm

TỪ ĐIỂN

TÌM HIỂU DA CỦA BẠN

Liên Kết WebsiteBỘ Y TẾ
BỘ Y TẾ - CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
BV Da liễu trung ương Quy Hòa
BV Da liễu TP.HCM
BV Da liễu Trung Ương
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung Ương

Quảng Cáo

Liên Hệ: 0913.407.557
Quảng cáo
Quảng cáo

FACEBOOK

Số Lượng Truy Cập